Schermafdruk 2016 01 22 18.10.54

DSC 0038 kopie

De leergangen Diversiteit & Sensitiviteit bestaan uit drie dagdelen in een periode van drie weken. De leergang is bedoeld voor professionals en (zorg)vrijwilligers en vrijwilligers in cultuur, zorg, welzijn, beleid en belangenbehartiging in Den Haag. De sessies zijn van 09.00 tot 14.00 en we sluiten iedere vrijdag altijd af met een gezamenlijke lunch.

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang € 200. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten € 450 euro per driedaagse leergang. Wellicht biedt uw CAO de mogelijkheid om uw persoonlijk opleidingsbudget hiervoor aan te wenden.

Editie 18:  2, 9, 16 oktober  2020, alle dagen van 09:00 - 14:00 (vrijdagen)

Editie 19:  4, 11, 18 december  2020, alle dagen van 09:00 - 14:00 (vrijdagen)

Aanmeldingen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarlijkse terugkomdag leergangen

19 Maart 2020, inloop vanaf 13:00, proramma tot 17:00. Deze terugkomdag is opgeschort vanwege de coronacrisis.

Editie 2: vervolgleergang kent 4 dagen van 09:00 tot 14:00 en vindt plaats op 20 maart, 3 en 24 april, 8 mei 2020 (zie voor meer informatie onderaan de pagina).

Accreditatie

Voor professionals werkzaam in het sociale domein is de Leergang nu officieel geaccrediteerd bij verschillende kwaliteitsregisters:

  • Voor Sociaal Professionals (Registerplein.nl) voor 15 punten
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 11 punten
  • Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Formeel leren voor 15 punten

Aanmeldingen voor nieuwe leergangen kan door een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam, organisatie waar u actief bent en uw mobiele nummer. Na inschrijving ontvangt u het gehele programma. De leergangen worden verzorgd vanuit Divers Den Haag door Baukje PrinsJan Booij.

Leergang diversiteit & sensitiviteit

Goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Het kennen en herkennen van vragen van cliënten en hier sensitief en competent mee omgaan. Medewerkers- en vrijwilligersbeleid gestoeld op diversiteit en een goede loopbaan voor iedere ambitieuze medewerker, ongeacht afkomst. Betrokken en competente vrijwilligers, die zich inzetten voor de grote diversiteit aan mensen met wie ze werken. Klantgerichte, effectieve organisaties en samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn op de veranderende stad.

Diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je diversiteit voorop stelt in je werk en zo bijdraagt aan een beter presterende organisatie? En hoe benut je kansen in een samenleving die steeds diverser wordt? En hoe neem je daarin verantwoordelijkheid als professional?

In grote steden als Den Haag heeft de meerderheid van de inwoners een migratie-achtergrond. Je hoort het steeds vaker: in zo’n ‘superdiverse’ samenleving voldoen oude beelden over integratie en inburgering niet meer. Maar wat dan wel? ‘Superdiversiteit’ betekent niet super goed, maar wel super complex.

De stad is een geheel geworden van vele minderheden met daarin verschillende generaties. Daarin trek je met elkaar op en zal ieder zich een beetje moeten aanpassen aan de ander.

Maar hoe doe je dat? Welke normen en waarden kun je met elkaar delen? Gaat het om gelijke behandeling, erkenning van identiteit, mensenrechten? Wat bepaalt ons welzijn: persoonlijke autonomie of sociale binding? En wat te doen wanneer fundamentele waarden botsen? Wat betekent dat voor jou als medewerker en vrijwilliger? Wat doe je in de praktijk wanneer je voor dergelijk dilemma’s komt te staan? Hoe ontwikkel je enerzijds sensitiviteit voor de achtergrond van cliënten, en blijf je anderzijds trouw aan je eigen waarden en normen? Wat dragen deze ervaringen bij aan je persoonlijke ontwikkeling?

Over deze vragen gaat de leergang Diversiteit & Sensitiviteit die in opdracht van Divers Den Haag is ontwikkeld. Met deze leergang wil Divers Den Haag cultuur voor diversiteit in organisaties stimuleren.

In deze interactieve leergang verkennen we vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; omgaan met verantwoordelijkheid en weerstand: de rol van de leidinggevende en de vrijwilliger; omgaan met weerstand; de randvoorwaarden om het verschil te kunnen maken, etc.  

De leergang is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die het verschil maken binnen de zorg- welzijns- belangen- en beleidsorganisaties in Den Haag.

Divers Den Haag werkt aan een stad Den Haag waarin iedere burger zich herkent en zich erkend voelt en waarin mensen zich kunnen ontwikkelen door in de stad een rol te spelen die bij hen past. Divers Den Haag biedt de leergang aan als een stimulans.

Voor het programma van de leergang klik hier!

 

Vervolgleergang diversiteit en sensitiviteit

Editie 2: de leergang kent 4 dagen van 09:00 tot 14:00 en vindt plaats op 20 maart, 3 en 24 april, 8 mei 2020. Deze leergang is opgeschort vanwege de coronacrisis. 

Deze verdiepingsleergang is alleen toegankelijk is voor deelnemers die de basiscursus succesvol hebben afgerond. Maximaal aantal deelnemers: 15. Casussen uit de eigen praktijk van de deelnemers staan in deze cursus centraal. De 1e bijeenkomst wordt besteed aan een opfrisser van de belangrijkste inzichten van de basiscursus. Vervolgens gaan we dieper in op het TOPOI model van Edwin Hoffman. In de basisleergang hebben deelnemers reeds kennis gemaakt met dit model, in deze cursus verkennen we de visie op diversiteit die aan dit model ten grondslag ligt, de verwantschap met de visie van Divers Den Haag, en de toepassingsmogelijkheden voor de analyse en aanpak van dilemma’s en situaties uit de praktijk. We maken daarbij gebruik van het nieuwe boek van Hoffman & Verdooren: Diversiteitscompetentie. Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar (Coutinho 2018). Edwin Hoffman of Arjen Verdooren wordt uitgenodigd als gastspreker. Elk van de volgende drie bijeenkomsten wordt door deelnemers voorbereid door het lezen van tekst uit Hoffman & Verdooren 2018, en het aanleveren van casussen uit de eigen praktijk. We besteden aandacht aan drie soorten casussen. Tijdens de 2e bijeenkomst zijn dat casussen over de relatie tussen professional en cliënt; in de 3e bijeenkomst casussen over de relatie tussen collega’s; en in de 4e bijeenkomst casussen waarin dilemma’s rond beleid aan de orde zijn.  

De vervolgleergang is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V (Verplegenden en Verzorgenden), voor 15 punten en het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 22,5 punten. Accreditatie voor social professionals is aangevraagd bij Registerplein.

Kosten vervolgleergang:

Voor vrijwilligers werkzaam in Den Haag zijn er geen kosten verbonden aan de leergang, deze kosten worden gedragen door de gemeente Den Haag. Voor professionals van deelnemende organisaties aan Divers Den Haag zijn de gereduceerde kosten om deel te nemen aan de gehele leergang 400 euro. Voor professionals van andere organisaties bedragen de kosten 800 euro per vierdaagse leergang. 

 

Leergang Diversiteit & sensitiviteit voor leden van cliëntenraden   

Haagse organisaties in het sociale domein streven naar een goede dienstverlening voor alle Hagenaars, in al hun diversiteit. Zij doen hun best om de vragen en behoeften van hun cliënten te kennen en te herkennen en hier sensitief mee omgaan. Ze willen een klantgerichte en effectieve organisatie zijn die is aangesloten op de veranderende stad. Maar diversiteitsbeleid propageren is één ding, het ontwikkelen en uitvoeren ervan een tweede. Hoe zorg je ervoor dat je oog hebt voor diversiteit en zo bijdraagt aan een meer inclusieve organisatie? Hoe benut je als organisatie de kansen in een samenleving die steeds diverser wordt? In dit proces spelen cliëntenraden een cruciale rol. Met deze leergang Diversiteit & sensitiviteit wil PEP Den Haag in samenwerking met Divers Den Haag cliëntenraden beter uitrusten om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van meer diversiteitssensitieve en inclusieve Haagse organisaties in het sociale domein. 

Waarom een leergang Diversiteit en sensitiviteit voor cliëntenraden? 

Den Haag is een ‘superdiverse’ stad. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de inwoners een (eerste of tweede generatie) migratieachtergrond heeft. Dat zorgt niet alleen voor een grotere etnische en nationale diversiteit in de stad, maar binnen elke  migrantengemeenschap worden  de verschillen ook steeds groter, denkt aan veranderende man-vrouw verhoudingen, opleidings- en inkomensniveau, verschillen in geloof en levensstijl. Deze superdiverse bevolkingssamenstelling heeft  impact op organisaties in het sociale domein. De huidige of potentiële cliënten, patiënten, vrijwilligers en medewerkers van deze organisaties zijn erg divers. Willen organisaties verschillende groepen blijven bereiken en de kansen die diversiteit biedt benutten, dan zullen zij stappen moeten zetten in de richting van een meer inclusieve organisatie. Als dragers van deze organisaties hebben niet alleen bestuurders en medewerkers, maar ook medezeggenschaps- en cliëntenraden  diversiteitssensitieve competenties nodig. Uit gesprekken met leden van verschillende Haagse cliëntenraden bleek dat er grote behoefte is aan deskundigheidsbevordering op het gebied van diversiteit. Belangrijke vragen die naar voren kwamen: hoe kunnen we meer leden met andere achtergronden bij onze raad betrekken? Hoe kunnen we er adequaat bijdragen dat onze organisatie meer inclusief wordt? En hoe kunnen we de kansen die diversiteit biedt beter benutten?  

Doelgroep 

De leergang wordt aangeboden aan leden en aspirant-leden van cliëntenraden van organisaties in het sociale domein die zijn aangesloten bij Divers Den Haag. Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen, maximaal 2 leden per organisatie.  

Doelstellingen 

Na het volgen van de opleiding weet de deelnemer wat (super)diversiteit is en welke vormen van diversiteit er bestaan. Daarnaast is de deelnemer in staat de kracht van diversiteit te benutten, zowel binnen de eigen cliëntenraad, als in zijn contact met bestuurders om hen te motiveren en te adviseren over de ontwikkeling van een diversiteit sensitieve en inclusieve organisatie. De training is dus zowel gericht op meer bewustwording (wat zijn mijn blinde vlekken) als op de ontwikkeling van vaardigheden (hoe zet ik goede wil om in beleid/beleidsadvies).

Omdat het hier gaat om een pilot, worden er in de training verschillende evaluatie momenten ingebouwd. Zes maanden na afloop van de training zal bovendien het effect op opbrengstniveau  worden geëvalueerd: wat heeft de leergang teweeggebracht binnen de cliëntenraad en de organisatie? 

Waar gaat het plaatsvinden?

PEP Den Haag, Riviervismarkt 2 Den Haag 

Wat zijn de voorwaarden? 

Deelname is gratis. Van deelnemers wordt echter verlangt dat zij gemotiveerd zijn, actief meedoen en ook alle drie trainingsdagen bijwonen!

Begeleiders

Abderrahim Kajouane is sinds 2012 als senior adviseur Diversiteit en Emancipatie verbonden aan PEP Den Haag. Daarvoor was hij werkzaam bij stichting MOOI als manager van een unit die zich interculturalisatie en diversiteit bezig houdt. Abderrahim Kajouane geeft regelmatig trainingen, workshops en kennisbijeenkomsten over interculturele communicatie en diversiteit aan Haagse vrijwilligers en beroepskrachten. Ook adviseert hij organisaties op het gebied van vrijwillige inzet, informele zorg, emancipatie en diversiteit.  

Dr. Baukje Prins (Filosofie & Diversiteit) ontwikkelde samen met Jan Booij de Leergang Diversiteit & Sensitiviteit, die sinds 2014 vanuit Divers Den Haag regelmatig wordt aangeboden aan professionals en vrijwilligers verbonden aan Haagse zorg- en welzijnsorganisaties. Tussen 2009 en 2017 was Baukje Prins lector Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool. Daarvoor was ze werkzaam als docent/onderzoeker sociale en politieke filosofie aan verschillende universiteiten. Ze schreef vele (Nederlandse en Engelstalige) artikelen, recente publicaties zijn: Gemengde gevoelens. Molukse en Nederlandse klasgenoten in de jaren zestig (Van Gennep, 2014); ‘We zijn hier allemaal zusjes.’ Etnografisch onderzoek op een superdiverse mbo opleiding (met Fatima el Bouk e.a., 2017) en ‘Zorgen zoals je voor je vader of moeder zou doen’. Idealen en praktijken van zorg bij een ‘cultuursensitieve’ thuiszorgorganisatie in Den Haag (met Monique Kremer, 2018). Als allround deskundige heeft ze een duidelijke visie ontwikkeld op de beleidsmatige en alledaagse omgang met maatschappelijke diversiteit. Voor meer informatie: www.baukjeprins.nl.