Introductie: Stichting Buddy Netwerk is een professionele organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van volwassenen en kinderen met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, ouderen die zich eenzaam voelen en/of een zeer gering sociaal netwerk hebben en mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. Buddy Netwerk duidt haar cliënten aan met de term ‘maatjes’. De 1-op-1 ondersteuning van maatjes gebeurt via de inzet van professioneel opgeleide vrijwilligers (buddy’s genaamd).

Een buddy biedt een luisterend oor, is betrokken en draagt actief bij aan het versterken van het sociale netwerk van de cliënt. Naast aandacht voor de beleving van het ziek zijn, is er ook behoefte om juist dingen te ondernemen die (nog) wel kunnen.

Bij de organisatie zijn ongeveer 10 fte betaalde medewerkers werkzaam. Daarnaast zetten circa 400 zeer betrokken vrijwilligers zich belangeloos en met hart en ziel in voor de verschillende doelgroepen. Het werkgebied van Buddy Netwerk is Den Haag en omringende gemeenten, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp-Pijnacker, Zoetermeer, Delft en het Westland.

Buddy Netwerk wordt gefinancierd via verschillende geldstromen te weten; gemeentelijke subsidies, fondsen, giften en nalatenschappen. Voor de komende jaren is het van belang deze geldstromen te behouden. Daarnaast leeft de ambitie te zorgen voor nieuwe geldstromen waarbij bijvoorbeeld het bedrijfsleven steeds meer betrokken zal worden.
Buddy Netwerk staat onder leiding van een directeur/bestuurder, werkt volgens een Raad van Toezicht model en is een financieel gezonde organisatie.

Uitdagende strategische en operationele opgaven voor de komende periode zijn:
• Een stevige positionering behouden in een snel veranderende omgeving;
• Financiering (meer gevarieerde financieringsmix);
• Voldoende balans tussen vraag en aanbod van vrijwilligers en cliënten.


Functie: De Raad van Toezicht (verder: RvT)
De RvT ziet toe op de besturing van de organisatie en indirect op het realiseren van goede dienstverlening. Daarnaast is de RvT werkgever van de directeur/bestuurder. Hij staat de directeur/bestuurder met raad ter zijde. De taken en verantwoordelijkheden van de RvT zijn beschreven in de statuten. Op dit moment bestaat de RvT uit vijf leden.
De RvT ontvangt periodiek rapportages teneinde een betrouwbaar inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie en bevraagt de directeur/bestuurder en andere relevante partijen.
Daarnaast houden de leden van de RvT ook hun kennis up-to-date (beleidsmatig, financieel en inhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de directeur/bestuurder te kunnen zijn. Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is.
Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de stichting. De RvT toetst zijn handelen aan de Governance-code voor de zorgsector. De RvT evalueert eens per jaar zijn eigen functioneren.
De RvT is zodanig samengesteld dat:
• Er voldoende binding is met de regio waarin Buddy Netwerk werkzaam is;
• Er sprake is van diversiteit;
• Er een maatschappelijk heterogene samenstelling is;
• De leden complementair zijn qua kennis, ervaring en netwerken, waarbij onder meer gedacht wordt aan bestuurlijke, inhoudelijke (zorg en welzijn), financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
• Adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder.

Vanwege het vertrek van een toezichthouder wiens termijn afloopt, zijn wij op zoek naar een lid met onderstaand profiel.

Voor elk lid van de RvT gelden de volgende basisvaardigheden:
Kennis- en ervaringsgebieden algemeen
• Kennis van bestuur en management, bij voorkeur vanuit het (top)management van een middelgrote tot grote publieke/private organisatie;
• Kennis van de ontwikkelingen in de welzijnssector met name de formele en informele zorg, maar ook op het gebied van het (externe) toezicht;
• Kennis van financiering, de veranderende relatie met de financiers;
• Kennis van risicomanagement, maar ook van veranderingstrajecten;
• Academisch denk- en werkniveau;
• Op strategisch niveau kunnen opereren.

Houding en gedrag algemeen
• Affiniteit met de specifieke dienstverlening en doelgroepen van Buddy Netwerk;
• Maatschappelijke betrokkenheid;
• Doelstelling(en) van de organisatie met overtuiging onderschrijven;
• Besef van voorbeeldfunctie zich uitend in houding en gedrag.

Als lid van de RvT dient men daarnaast aan de volgende algemene eisen te voldoen:
• Een juist evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• Het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan:
• Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
• Integer, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
• Voldoende tijd beschikbaar.

Toezicht stelt eisen aan de individuele inzet, maar ook aan de gezamenlijke inzet als RvT.


Doel: In verband met de komende vacature in de RvT zoeken we naar kandidaten met de volgende meer specifieke profieleisen.

Toezichthouder met een zorg en/of welzijnsprofiel.

De kandidaat voor de functie van lid RvT met een zorg en/of welzijnsprofiel herkent zich in het generieke profiel, maar ook in de onderstaande specifieke eisen:


Eisen: • Afkomstig uit de zorg en/of welzijnssector waarin de kandidaat een eindverantwoordelijke bestuurlijke positie heeft of heeft vervuld voor de organisatie respectievelijk een substantieel onderdeel daarvan;
• Relevant netwerk in de zorg en/of welzijnssector mede in relatie tot het werkgebied van de stichting;
• In staat ontwikkelingen in het beleidsveld en de markt te analyseren en te duiden en weten hoe in te spelen op trends;
• Kennis van zaken als doelgroep benadering, het vernieuwend neerzetten van de dienstverlening en samenwerking met commerciële partijen;
• Ervaring met vraagstukken op het gebied van positionering en profilering.


Bieden: Honorering
Het gaat om onbezoldigde functie, ook vanwege de doelstelling van de organisatie. Wel wordt er een (minieme) kostenvergoeding verstrekt. Toezicht houden ziet de RvT als een professionele taak. We verwachten van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak naar behoren uit te oefenen. De RvT vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse strategiebijeenkomst, wordt er periodiek overlegd met medewerkers en zijn leden van de RvT af en toe aanwezig bij evenementen voor buddy’s.


Contact: De selectieprocedure:
Kandidaten worden uitgenodigd voor 1 februari 2019 hun belangstelling kenbaar te maken middels het toesturen van een motivatiebrief en een actuele C.V. naar de heer Jan Willem Weck, Voorzitter van de RvT via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kandidaten met een multiculturele achtergrond die aan het gevraagde profiel voldoen worden expliciet verzocht om te reageren. Stichting Buddy Netwerk wil namelijk zo goed mogelijk aansluiten bij de diverse samenstelling van de bevolking in ons werkgebied regio Haaglanden. Ook in de samenstelling van de Raad van Toezicht zou dit bij voorkeur tot uitdrukking moeten komen.

De selectiecommissie van de RvT bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze kandidaten voeren gesprekken met de selectiecommissie. Op basis van het advies van de commissie beslist de voltallige RvT.

Nadere informatie over Buddy Netwerk is te vinden op: www.buddynetwerk.nl.

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij de heer Jan Willem Weck via telefoonnummer: 06-51849925.


Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.